Special Olympics logo

Algemene Voorwaarden

Scoor je PR!

Deze gebruiksvoorwaarden (verder te noemen: app voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de Scoor je PR! app. Je kunt deze app voorwaarden downloaden, zodat je ze kan opslaan of printen. Met het ondertekenen van de toestemmingsformulier voor de Scoor je PR! app, ga je akkoord met deze voorwaarden.

1. Algemeen

1.1 De Scoor je PR! app (verder te noemen: app) wordt je aangeboden door Stichting Special Olympics Nederland, Orteliuslaan 1041, 3528 BE Utrecht, telefoonnummer 085 484 4094, info@specialolympics.nl, Kamer van Koophandel nummer 30179857 (verder te noemen: Special Olympics Nederland).

1.2 Bij het gebruik van de app is ook het Special Olympics Nederland Privacy- en Cookiebeleid van toepassing, waarin je kunt lezen hoe Special Olympics Nederland omgaat met het verwerken van jouw persoonsgegevens. Dit beleid kun je vinden op https://specialolympics.nl/privacy-statement-special-olympics-nederland.

1.3 Special Olympics Nederland kan deze app voorwaarden aanpassen gelet op nieuwe ontwikkelingen. Indien de app voorwaarden grondig worden aangepast word je daarvan op de hoogte gebracht via email.

2. Definities

App: De mobiele (web) applicatie genaamd Scoor je PR! app die door Special Olympics Nederland is ontwikkeld en beschikbaar wordt gesteld aan gebruikers voor gebruik op mobiele telefoon met daarop een besturingssysteem van Apple of Google of een ander draagbaar apparaat en eventuele updates die van tijd tot tijd plaatsvinden en alle andere software of documentatie die het gebruik van deze mobiele (web) applicatie mogelijk maken.

Inhoud: Alle via de app toegankelijke gegevens (waaronder ook beelden en geluiden), diensten, software, bestanden, ideeën of andere informatie.

Inloggegevens: De inlognaam, het wachtwoord of een andere wijze om jouw authenticiteit vast te stellen, waarmee je toegang tot de app krijgt.

Apparatuur: De (rand)apparatuur, waaronder mede begrepen een mobiele telefoon of een ander draagbaar apparaat waarmee je gebruik maakt van de app, inclusief het daarbij behorende besturingssysteem.

Gebruiker: De coach of sporter die gebruik maakt van de Scoor je PR! app.

3. Gebruik van de app

3.1 Je kunt gebruik maken van de app, als je een Scoor je PR! account hebt.

3.2 Om gebruik te kunnen maken van de app, moet je online inloggen of de app downloaden via de Apple App Store of de Google Play Store.

3.3 We vragen je om jouw apparaat of toestel te koppelen aan jouw Scoor je PR! account. Daarvoor moet je jouw gebruikersnaam en wachtwoord invoeren.

3.4 Om zorgvuldig om te gaan met de inloggegevens en misbruik te voorkomen, moet je de inloggegevens altijd geheim houden.

3.5 Het is belangrijk de nieuwste versie van de app te gebruiken. Als je niet de laatste versie van de app gebruikt, dan kan het zijn dat de app niet of niet goed functioneert.

4. Zorgvuldig omgaan met de app

4.1 Om goed en veilig gebruik te kunnen maken van de app moet je het meest actuele besturingssysteem van Apple of Google gebruiken. Anders kan het zijn dat de app niet of niet goed werkt.

4.2 Om misbruik en/of storingen en/of andere problemen te voorkomen, moet je er voor zorgen dat jouw apparatuur en verbindingen voldoende zijn beveiligd tegen onbevoegd gebruik door derden, malware, trojan horses en virussen.

5. Kosten

5.1 Special Olympics Nederland brengt voor het gebruik van de app geen kosten in rekening.

5.2 Je draagt zelf de kosten van de aanschaf en gebruik van de apparatuur en verbindingen (mobiel en/of draadloos internet) die nodig zijn voor het gebruik van de diensten via de app.

6. Veiligheidsmaatregelen

6.1 Jij bent verantwoordelijk voor het gebruik van de app. Je moet alle aanwijzingen en voorschriften van Special Olympics Nederland die worden gegeven in verband met het gebruik van de diensten of de app opvolgen.

6.2 Je mag de app niet ongeoorloofd of onzorgvuldig gebruiken. Special Olympics Nederland is gerechtigd om de toegang van app te blokkeren onder meer in het geval van misbruik of onbevoegd gebruik van de app.

6.3 Als je denkt dat je de app niet veilig meer kan gebruiken, geef dat dan direct aan Special Olympics Nederland door via info@specialolympics.nl. Special Olympics Nederland kan dan beveiligingsmaatregelen nemen zoals het blokkeren van de toegang tot de app. Tot het tijdstip van het blokkeren ben je aansprakelijk voor alle schade en kosten die voortvloeien uit de door middel van de inloggegevens verkregen toegang tot en gebruik van de app en de inhoud.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Special Olympics Nederland spant zich in om de app aan jou ter beschikking te stellen. Ondanks voortdurende aandacht, zorg en waarborgen, kan Special Olympics Nederland niet garanderen dat de app foutloos, ononderbroken en virusvrij zal functioneren. Special Olympics Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor gevolgen van eventuele onjuistheden in de gegevens die via de app ontsloten worden.

7.2 Special Olympics Nederland kan op ieder gewenst moment het aanbieden van de app staken of de inhoud aanpassen.

7.3 Het gebruik van de app geschiedt geheel op eigen risico. Special Olympics Nederland is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van jou of van derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het gebruik of onmogelijkheid van het gebruik van de app. Special Olympics Nederland is ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor een blessure, verwonding of letselschade.

7.4 De app kan banners en links bevatten naar externe internetpagina’s. Special Olympics Nederland is niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of het functioneren van deze externe internetpagina’s of van internetpagina’s en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Special Olympics Nederland is niet verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens op deze externe internetpagina’s.

8. Licentie en intellectuele eigendom

8.1 De inhoud van de app, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en overige programmatuur worden beschermd door auteurs- en merkrechten. Deze rechten berusten, tenzij anders vermeld, bij Special Olympics Nederland. Het is niet toegestaan enig onderdeel van deze site te kopiëren of te openbaren, exploiteren of op andere wijze te gebruiken, zonder voorafgaande toestemming van Special Olympics Nederland of andere rechthebbende.

8.2 Special Olympics Nederland verleent hierbij aan jou een niet exclusief, royaltyvrij en herroepbare licentie om de app te gebruiken in overeenstemming met deze app voorwaarden.

9. Privacy

9.1 Als gebruiker heeft de door de sporter aangewezen coach toegang tot de gegevens van die sporter.

9.2 Special Olympics Nederland vindt het belangrijk zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan en behandelt deze persoonsgegevens dan ook vertrouwelijk. Op alle persoonsgegevens die jij verstrekt als onderdeel van de app, is het privacy statement van toepassing. Deze is op de Special Olympics Nederland website en in de app te vinden, https://specialolympics.nl/privacy-statement-special-olympics-nederland.

10. Meting en Analyse

Special Olympics Nederland blijft de app verbeteren door nieuwe functionaliteiten toe te voegen of bestaande functionaliteiten te verbeteren op basis van gebruikerservaringen.

Special Olympics Nederland gebruikt software voor het anoniem verzamelen van jouw gegevens en het analyseren van jouw bezoek aan de app, zoals de pagina’s die je bezoekt, hoe vaak je terugkomt en eventuele problemen die je ervaart. Deze gegevens worden verwerkt door Special Olympics Nederland voor:

  1. het verbeteren van onze service en de werking van de app, te denken valt aan: functionaliteit optimalisatie en het gebruiksvriendelijker maken.
  2. het monitoren van de sportieve activiteiten die worden uitgevoerd met behulp van de app.

Voor meer informatie verwijzen wij je naar onze privacy statement: https://specialolympics.nl/privacy-statement-special-olympics-nederland/.

11. Beëindiging en de-activeren app

11.1 Special Olympics Nederland mag het gebruik van de app op elk moment beëindigen. Bij beëindiging worden de rechten en licenties die in deze app voorwaarden aan jou zijn verleend, beëindigd.

11.2 Je kan het gebruik van app zelf beëindigen door de app van jouw mobiele apparaat te verwijderen door deze te de-installeren.

11A Bewaren gegevens

Accounts die zes maanden inactief zijn, worden automatisch verwijderd. De geanonimiseerde gegevens blijven voor onderzoeksdoeleinden beschikbaar.

Indien jij om welke reden dan ook je account wilt verwijderen, kan je een verzoek tot verwijderen van je account sturen aan info@specialolympics.nl. Special Olympics Nederland zal dan je account verwijderen binnen 5 werkdagen na jouw verzoek. Door het verwijderen van je account worden je persoonsgegevens verwijderd.

12. Toepasselijk recht

Deze app voorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Versie 27-02-2020